Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Пчеларска биоферма Ви енд Ди” ООД, по долу за краткост ,,Дружество с ограничена отговорност”, от една страна , и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт vdhoneyfarm.com, наричани по – долу за краткост потребители, от друга страна.

“Пчеларска биоферма Ви енд Ди” ООД е дружество с ограничена отговорност , регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205748188, адрес: гр. София , кв.Оборище, ул. Оборище 93, имейл
адрес: [email protected]

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Пчеларска биоферма Ви енд Ди” ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Пчеларска биоферма Ви енд Ди” ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора от разстояние между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор от разстояние.


Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт – vdhoneyfarm.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо или юридическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба от разстояние – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

1. А. Стоки и услуги  На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки и услуги:

1.1 Индивидуални бурканчета пчелен мед с марката Истински мед;

1.2 Абонаментни пакети Осинови кошер;

1.3 Корпоративни услуги, включващи абонаментни пакети, продажба на мед, брандиране и др.

1.4. Доставка на предлаганите от Търговеца услуги.

1.5. Посещения на мероприятия, свързани с предлаганите от търговеца услуги. 

2. Поръчка Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги.

2.1 Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

2.6. В случаите на закупуване на абонаментен пакет, Потребителят създава свой профил на уебсайта на Търговеца, през който да управлява абонамента си.

3. Право на отказ Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотрепи от Потребителя спрямо Търговеца.

4. Доставка

4.1 Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.vdhoneyfarm.com .

4.2 Преди изпращане на поръчаната стока, Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон или имейл адрес, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

4.3 Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

4.4 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

4.5 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

4.6 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

4.7 При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

4.8 Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

4.9 Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

5. Цени Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. При обявена промоция, намалената цена се счита за основна за целия период на договора. 

5.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

6. Изменения на цените Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. 
7. Отстъпки Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

7.1 Различните видове отстъпки не може да се комбинират при поръчка за закупуване на една и съща стока.


8. Плащания  Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

. с кредитна или дебитна карта

8.1 Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

8.2 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

8.3 Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

8.4  Когато Потребителят предостави на Търговеца метод за плащане, Потребителят:

1. потвърждава, че е упълномощен да използва съответния метод на плащане и че предоставената информация, свързана с метода на плащане, е вярна и точна;
2. упълномощава Търговеца да го таксува за закупените стоки и услуги чрез посочения метод за    плащане;
3. се съгласява да актуализира профила си с необходимата информация, включително срок на валидност на предоставената кредитна или дебитна карта, необходим за успешното изпълнение на транзакциите, както и актуален имейл адрес и телефон за връзка, на които Търговецът може да се свърже с Потребителя по въпроси, свързани с изпълнението им.

8.5 Търговецът може да таксува Потребителя по един от следните начини:

1. предварително;
2. в момента на покупката;
3. непосредствено след покупка;
4. на периодична основа за абонаменти.

8.6 В случаите на таксуване на периодична основа, Търговецът може да таксува Потребителя едновременно за повече от един от предходните периоди на плащане за суми, които преди това не са били обработени.

8.7 В случаите на таксуване на база абонамент (месечен или годишен – според избрания от Потребителя период на таксуване), Потребителят потвърждава и се съгласява, че упълномощава Търговеца да го таксува периодично. Търговецът използва избрания от Потребителя метод на плащане на периодични интервали, спрямо избрания от Потребителя период на таксуване. 
Чрез разрешаване на периодични автоматични плащания, Потребителят упълномощава Търговеца да обработва електронни плащания, включително картови плащания, таксуване на посочена от Потребителя сметка и електронни дебити. 

Абонаментните такси се начисляват или таксуват на датата на сключване на абонамента и в зависимост от съответния абонаментен период – в деня на започването на новия период.

9. Право на отказ от договора и замяна  Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

9.1 За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

9.2 Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

9.3 За упражняване правото на отказ, Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

9.4 Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

9.5 При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

9.6 Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

9.7 В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. 

9.8 Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

9.9 Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

9.10 Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки

9.11 Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване

10. Гаранции и рекламации Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

10.1 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

10.2 Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция или услугата

10.3 Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

10.4 При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

10.5 Рекламацията се подава писмено на посочения от Търговеца имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

10.6 При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

10.7 При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

10.8 Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

10.9 Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

10.10 Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

10.11 Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

10.12 Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

10.13 Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

10.14 Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

10.14.1 Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

10.14.2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

10.15 При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
2. намаляване на цената.

10.16 Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

10.17 Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

10.18 Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

11. Интелектуална собственост Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

11.1 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

11.2 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

11.3 Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

11.4 Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

12. Прекратяване и разваляне на договора Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

12.1 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

12.2 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

12.3 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

12.4 При закупен абонаментен план договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено
2. с изтичане срока на договора;

3. с едномесечно предизвестие, отправено от която и да е от Страните до другата Страна;

4. с едностранно писмено уведомление от Търговеца до Клиента при виновно неизпълнение от последния на някое от договорните му задължения. Прекратяването има действие от момента, в който Търговеца писмено е уведомило Клиента, че правоотношенията между тях се прекратяват. От едностранното прекратяване на договора по тази точка за Търговеца не възникват каквито и да било задължения за плащане в полза на Клиента на обезщетения или други суми. 

12.4 . (1) При предсрочно прекратяване на настоящия договор съгласно чл. 12.4, т. 1 и т. 3, Търговецът не дължи връщане на Клиента на платената до момента на прекратяването част от годишната такса (пълният ѝ размер или частично платените месечни вноски), а Клиентът има право да получи в срок от 10 работни дни от прекратяването на договора от Търговеца такова количество мед, което е пропорционално на платената част от годишната такса, като се приспадне количеството мед, което вече е получил от Търговеца до момента на прекратяването на договора.

12.4 (2) Наред с договореното в ал. 1 на настоящия член, при предсрочно прекратяване на настоящия договор съгласно чл. 12.4, т. с по инициатива на Клиента, който до момента е заплащал годишната такса на месечни вноски, последният дължи на Дружеството заплащане на неустойка за предсрочното прекратяване в размер на 2 (две) месечни вноски. Неустойката се дължи от Клиента на Търговеца в деня на прекратяване на настоящия договор.

12.5 При предсрочно прекратяване на настоящия договор съгласно чл. 12.5, т. 4, Търговецът не дължи връщане на Клиента на платената до момента на прекратяването част от годишната такса (пълният ѝ размер или частично платените месечни вноски), а същата се задържа от него като неустойка. В този случай, Клиентът няма право да получи от Търговеца друго количество мед, освен това, което вече е получил от Търговеца до момента на прекратяването на договора. 

12.5 Потребителят има правото да се откаже от абонамента преди изтичане на едногодишния срок на абонамента с едномесечно предизвестие в писмена форма към Търговеца. Потребителят може да се откаже от абонамента по един от следните начини:

1. през профила си на уебсайта на Търговеца
2. в писмена форма чрез електронно съобщение, изпратено на посочения от Търговеца адрес за връзка: [email protected] .
3. в писмена форма чрез писмо, изпратено на адреса за кореспонденция на Търговеца: гр. София, кв.Оборище, ул.Оборище 93 за Пчеларска биоферма V&D

13. Спасителна клауза Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

14 Изменение на общите условия Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

14.1 Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

14.2 В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

15. Приложимо право По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Абонирайте се за седмични новини и промоции
Последвайте ни